Kurs ADR

Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas obejmuje tematy:

   • wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
   • główne rodzaje zagrożeń,
   • informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
   • działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
   • czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy
   • bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej,
   • oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,
   • obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
   • przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
   • zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,
   • środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
   • informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
   • informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
   • manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,
   • ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń,
   • ochrona towarów niebezpiecznych.

Szkolenie w ośrodku DGM Poland

Kursy są zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.